Optimeal

Super premium maistas katėms ir šunims

OptiMeal (1)
Club 4 Paws

Aukščiausios kokybės maistas katėms ir šunims

C4P-2
My love/Gav

Standartinis ėdalas šunims

logo_MyLove_DOG1
My Love/ Miau!

Standartinis maistas katėms

my love
Master

Pilnavertis augintinių maistas suaugusioms katėms ir šunims

master

PRIVATUMO NUOSTATAI

KORMOTECH UAB (toliau – KORMOTECH, mus, mūsų arba Mes), pagal Ukrainos įstatymus registruota įmonė, yra asmens duomenų, surinktų iš svetainės https://kormotech.lt (toliau – Svetainė) lankytojų ir Bendrovės paslaugų (toliau – Paslaugos), valdytoja.

Bendrovei teikiant Paslaugas, taip pat renkant ir tvarkant informaciją apie naudotojus Svetainėje, taikomos Ukrainos teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos taisyklės ir Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) reikalavimai. Ypač pastarasis yra pripažintas geriausiu pasaulyje privatumo standartu. Naudodamiesi minėtais dokumentais galėsime užtikrinti aukšto lygio duomenų subjekto teisių saugumą ir jų konfidencialumą. 

Asmens duomenų rinkimo tikslas:

Bendrovė renka ir tvarko Svetainės lankytojų ir naudotojų asmens duomenis šiais tikslais:

• teikti paslaugas, dėl kurių naudotojai kreipiasi per Svetainę;

• teikti rinkodaros sprendimus: siųsti pranešimus ir laiškus pagal gautą kontaktinę informaciją, siekiant informuoti naudotojus apie naujus produktus, akcijas ir Bendrovės renginius;

• gerinti Bendrovės darbą ir mūsų klientų aptarnavimą: vertinti našumą, užtikrinti pažangų Svetainės naudojimą ir efektyvumą;

• bendrauti su Naudotojais: tiesioginis bendravimas su klientais, atsakymai į užklausas, klausimus ir atsiliepimus; klientų palaikymas;

• palaikyti saugą ir saugumą: apsaugoti Bendrovės ir naudotojų interesus, nedelsiant reaguoti į bet kokią kenksmingą, neleistiną, neetišką ar neteisėtą veiklą sąveikaujant su Svetaine;

• laikytis teisinių reikalavimų. 

Asmens duomenų, kuriuos tvarkome per Svetainę, tipai

Mes tvarkome savo Naudotojų asmens duomenis, kuriuos jie mums pateikia asmeniškai arba kuriuos gauname iš viešų šaltinių, įskaitant visiškai ar iš dalies, įskaitant vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, IP adresą, geografinę vietą, informaciją apie jūsų augintinį, slapukus.

Daugiau apie slapukų tvarkymą galite sužinoti mūsų slapukų nuostatuose.

Pasiliekame teisę prašyti papildomos informacijos, kad galėtume teikti paslaugas arba patvirtinti anksčiau pateiktą informaciją, jei to reikia.

Bendrovė nerenka ir netvarko specialių (neskelbtinų) naudotojų asmens duomenų, tokių kaip medicininiai duomenys, duomenys apie rasinę ar etninę kilmę. Bet kokie bandymai rinkti tokių kategorijų asmens duomenis Bendrovės vardu yra neteisėti ir nesusiję su Bendrovės ir Svetainės veikla. 

Asmens duomenų tvarkymo terminas

Bendrovė tvarko asmens duomenis tik tokį laikotarpį, kurį tai yra būtina bendravimui su Naudotoju arba kitam teisėtam tikslui pasiekti, bet ne ilgiau nei numatyta galiojančiuose asmens duomenų apsaugos teisės aktuose. 

Naudotojų teisės

Svetainėje surinkti asmens duomenys tvarkomi laikantis lygybės principo. Pagal BDAR ir Ukrainos įstatymus asmens duomenų apsaugos srityje visi mūsų naudotojai turi vienodas teises, būtent:

- teisę susipažinti: naudotojai gali siųsti Bendrovei užklausas dėl jų asmens duomenų tvarkymo pobūdžio, tikslo ir trukmės ir gauti atitinkamą informaciją;

- teisę ištaisyti: naudotojai gali susisiekti su Bendrove ir papildyti arba pakeisti savo asmens duomenis, kad juos atnaujintų;

- teisę ištrinti: naudotojai turi teisę prašyti Bendrovės visiškai arba iš dalies ištrinti jų asmeninę informaciją;

- teisę apriboti duomenų tvarkymą: naudotojai turi teisę prašyti Bendrovės visiškai ar iš dalies nutraukti jų asmens duomenų tvarkymą.

- teisę į duomenų perdavimą: naudotojai turi teisę gauti savo asmens duomenų kopiją ir perduoti juos kitiems savininkams ar administratoriams;

- teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ir atšaukti sutikimą juos rinkti ir tvarkyti;

- teisę apskųsti: naudotojai turi teisę pateikti skundą valdžios institucijoms dėl asmens duomenų apsaugos, jei mano, kad Bendrovė pažeidė kurią nors jų teisę. 

Asmens duomenų apsaugos būdai

Siekdami užtikrinti naudotojų asmens duomenų saugumą ir užkirsti kelią jų praradimui, netinkamam naudojimui, neteisėtai prieigai, atskleidimui, pakeitimui ar sunaikinimui, imamės tinkamų priemonių jiems apsaugoti, t. y.:

1) tvarkydami asmens duomenis laikomės BDAR ir Ukrainos teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų, ypač dėl prieigos prie asmens duomenų bazių autorizavimo ir autentiškumo patvirtinimo, reagavimo į grėsmes ir riziką asmens duomenų saugumui ir kt.;

2) reguliariai peržiūrime ir atnaujiname Svetainės ir mūsų Paslaugų privatumo nuostatus bei Bendrovės vidaus informacijos saugumo nuostatus, atliekame asmens duomenų apsaugos sąlygų Bendrovėje auditą;

3) reguliariai rengiame mokymus ir instruktuojame Bendrovės darbuotojus asmens duomenų apsaugos klausimais, tikriname, ar duomenų valdytojai, kuriems suteikiama prieiga prie naudotojų asmens duomenų, laikosi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, ne mažesnių nei tie, kurių laikomės mes, ir įtraukiame atitinkamas nuostatas ir garantijas į sutartis su jais;

4) naudojame licencijuotą programinę įrangą, įskaitant antivirusinę, aukšto lygio apsaugą, reguliariai ją atnaujiname ir užtikriname tinkamą mūsų informacijos saugumo sistemų priežiūrą;

5) apribojame prieigą prie naudotojų asmens duomenų tik tiems darbuotojams ir vadovams, kuriems jie reikalingi jų pareigoms atlikti ir paslaugoms teikti, ir tik tiek, kiek tai būtina šiam tikslui;

6) bendradarbiaujame su asmens duomenų apsaugos srityje įgaliotomis institucijomis, informuojame jas ir asmens duomenų subjektus apie asmens duomenų nutekėjimą ar pavojų ne vėliau kaip per 72 valandas nuo informacijos apie tai gavimo. 

Asmens duomenų perdavimas

Bendrovė neatskleidžia ir neperduoda naudotojų asmens duomenų trečiosioms šalims.

Siekdama teikti paslaugas naudotojams, Bendrovė gali asmens duomenis perduoti rangovams, kurie veikia kaip asmens duomenų tvarkytojai, laikydamasi reikalavimų, aprašytų skyrelyje Asmens duomenų saugojimo būdai.

Naudotojų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami teisminėms ir teisėsaugos institucijoms jų pagrįstu prašymu ir tais atvejais, kurie numatyti BDAR, bei tose jurisdikcijose, kurių piliečiai yra naudotojai. Bet kuriuo atveju sprendimą dėl tokio perdavimo priimame atsižvelgdami į galimą riziką mūsų naudotojų teisėtoms teisėms ir interesams.

Atsiliepimai

Jei turite klausimų apie šiuos Nuostatus, norite gauti papildomos informacijos arba pasinaudoti bet kuria iš savo teisių, numatytų šių Nuostatų skyrelyje Naudotojų teisės, susisiekite su mumis naudodami toliau pateiktą kontaktinę informaciją:

El. paštas: [email protected]

Rodyti daugiau